Strona główna / O firmie / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 100) w związku z zamiarem zawarcia lub w związku z zawartą przez Państwa umową, a także identyfikacją osób wchodzących i wychodzących na teren naszych obiektów (Centrali oraz oddziałów Centrozłomu – monitoring wizyjny), prowadzoną rekrutacją do pracy, kontaktami telefonicznymi lub mailowymi informujemy

1. Administratorem Państwa danych osobowych1 jest CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław, NIP 896-000-17-12, REGON: 000026577, zarejestrowana pod nr KRS 0000295859 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 110 000 000 PLN (wpłacony w całości).

2. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.

3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych i zdarzeń (czynności) opisanych powyżej będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub innego opisanego powyżej zdarzenia bądź przez czas, w którym inne przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.

5. Przysługuje Państwu prawo do2:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) przenoszenia danych;

d) usunięcia danych3;

e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 23 RODO;


f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

g) wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) cofniecie zgody w dowolnym momencie, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)4.

6. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Centrozłom Wrocław S.A., ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław; przez e-mail: iod@centrozlom.com.pl.

 

 

 

Wyjaśnienia do odnośników:

1Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. wystawianie i przechowywanie faktur itp.;

c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) ewentualnego ustalenia (dochodzenia) roszczeń lub obrony przed roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) oferowanie przez nas Państwu  bezpośrednich produktów i usług (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) oferowanie Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) identyfikacji osób wchodzących i wychodzących na teren naszych obiektów: Centrali, oddziałów Centrozłomu (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) przekazywania Państwu telefonicznych lub mailowych odpowiedzi na Państwa, nawiązać z Państwem lub z Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentuje relację biznesową i współpracę, prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Państwu informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2Podstawa do skorzystania z wyżej wymienionego prawa wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.

3Z wyłączeniem sytuacji kiedy to przetwarzanie jest niezbędne do:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub informacji;

b) wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator.

4Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jego cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.

____________________________________________________________________________

Osoba wkraczająca na teren obiektów Centrozłom Wrocław S.A. wyraża zgodę na stosowanie wobec niej monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przechowywania zarejestrowanych danych przez okres 60 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony  w przypadku, gdy osoby trzecie, policja lub sąd wniosą o zabezpieczenie i udostępnienie kopii nagrań. Kopie nagrań z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie organom ścigania i sadowi. W takich przypadkach czas ich przechowywania w odpowiedniej części wydłuża się do czasu zakończenia odpowiednich postępowań (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).